Algemene voorwaarden, disclaimer en privacy policy

Gebruik van deze website en app
Zowel de website www.stichtingiwo.nl als de door haar ontwikkelde app ‘Osteoporose Diagnose’ bevat uitsluitend algemene osteoporose gerelateerde informatie. De aangeboden informatie is niet adviserend en moet ook niet als zodanig worden gebruikt. Aan het gebruik van de website en app kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens kan niet worden gegarandeerd dat de website of de app altijd beschikbaar zullen zijn en dat de medische informatie compleet, aktueel en niet misleidend is, alhoewel er met veel kunde, zorg en aandacht aan wordt gewerkt om dit te voorkomen. Mocht u desondanks problemen ondervinden of onjuistheden signaleren, kunt u een e-mail sturen naar redactie@stichtingiwo.nl.


De app wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en dient geen enkel commercieel doel. De gehanteerde methodes zijn gebaseerd op de NHG standaarden en het CBO:
- Osteoporose en fractuurpreventie http://www.diliguide.nl/document/1015 2011 
- Fractuurpreventie https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/fractuurpreventie 2012


De informatie op de website en de app is geen vervanging of alternatief van het medisch advies van uw dokter of specialist. Consulteer altijd uw dokter of specialist voor specifieke vragen en stel dit niet uit op basis van de informatie op de website en de app. 


Uitzonderingen
Niets in deze disclaimer beperkt of sluit verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Stichting IWO uit waar dit niet strookt of in strijd is met de Nederlandse wet.

De Stichting Interdisciplinaire Werkgroep Osteoporose (IWO) wordt bestuurd door artsen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en specialismen maar hetzelfde doel voor ogen hebben. Om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van osteoporose te stimuleren is het delen van kennis noodzakelijk. Stichting IWO wil hier aan bijdragen door een platform aan te bieden waar medici relevante gegevens kunnen uitwisselen. 
Deze platforms die worden gebruikt voor het verspreiden van relevant wetenschappelijk internationaal en nationaal nieuws over osteoporose zijn: 
-    Seminars en nascholingen (geaccrediteerde meetings voor huisartsen en specialisten)
-    Osteoporose Journaal (magazine)
-    Website
Eén van de doelstellingen van de stichting is om de betrokkenheid van geïnteresseerde artsen te stimuleren en hun aantal uit te breiden. Via de seminars en het magazine kunnen minder artsen worden bereikt dan men zou willen, de website biedt daarom een derde platform waar deze informatie wordt gedeeld. Hierdoor levert ook de website een bijdrage aan het optimaliseren van de osteoporose zorg. 


Recht op gebruik
Door het gebruik van de website en de app stemt u in met de genoemde uitsluitingen en beperkingen en aanvaardt u die als redelijk. 


Persoonsgegevens
Stichting IWO houdt zich aan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens die opgeschreven zijn in de Wbp. Voor toegang tot de IWO journalen op de website is het noodzakelijk dat we uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BIG code, functie, specialisme en instantie kunnen controleren in verband met de regelgeving omtrent eventuele advertenties die geplaatst zijn in de IWO journalen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het paswoord. De gegevens zullen niet aan anderen worden verstrekt tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Stichting IWO bewaart uw accountgegevens van de website zolang deze in gebruik is en niet door u wordt opgeheven. 
Voor het gebruik van de app worden geen persoonsgegevens gevraagd of gebruikt, en wordt er geen persoonlijke informatie opgeslagen. Uitsluitend de gegeven antwoorden worden opgeslagen, echter zonder IP adres, type tablet/smartphone of andere gegevens waaruit zou kunnen blijken wie gebruik heeft gemaakt van de app.


Beveiliging
Er zijn adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen, toegang tot servers en applicaties is beperkt tot medewerkers waarvoor toegang strikt noodzakelijk is en de systemen worden 24 uur per dag beveiligd tegen downtime of misbruik.


Wijzigingen
Stichting IWO behoudt het recht deze disclaimer te allen tijde aan te passen. Iedere gewijzigde versie geldt vanaf het eerste moment van publicatie op deze website. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 28 april 2015.

Stichting IWO © 2015